Fyra regionala samverkanskonferenser inom MR-området i höst

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har vi tre aktörer stöttat, samordnat och utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter på lokala och regionala nivåer. Nu arrangerar vi MR-konferenser på fyra olika ställen i landet […]

Programmet till MR-dagarna släppt

Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

Nu har stora delar av programmet för MR-dagarna i Örebro 17-18 november släppts. Länsstyrelsernas nationella MR-uppdrag medverkar med seminariet Människorätten i kris? den 18 november kl 10.30-11.30, och även länsstyrelserna i Stockholm, Östergötland samt givetvis Örebro finns med i programmet som uppdateras löpande. Här kan du läsa mer om länsstyrelsernas seminarier! För att läsa mer […]

Åtgärder för romers rättigheter

En sammanfattning av policyläget kring romsk inkludering och romers rättigheter i Sverige och EU. Sammanfattningen är gjord av Raoul Wallenberg-institutet.

Romer och resande i Sverige

Viktiga resultat från 2019 års undersökning om romer och resande, med fokus på de svenska rönen. Undersökningen genomfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och rapporten översattes till svenska 2022.

Romer och resande i sex länder

En rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Rapporten översattes till svenska 2022. Rapporten presenterar resultaten från FRA:s undersökning från 2019 om romer och resande i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket. I undersökningen intervjuades nästan 4 700 romer och resande, och information samlades in om mer än 8 200 personer […]

Människorättsprofessionen – En ny preprofession på framväxt

Rapporten redovisar resultaten av en kvantitativ studie av personer som arbetar med mänskliga rättigheter inom offentlig sektor. Studien är genomförd av Christina Johnsson, Malmö universitet, i samarbete med länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna

Denna rapport är en sammanfattning och analys av de teman som presenterades i konferensen Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna som arrangerades i oktober 2021. Rapporten är framtagen av Ramboll som hade ett uppdrag som särskild rapportör innan, under och efter konferensen.

Vill du få mer kunskap om rasism?

Tre händer med olika hudfärg sträcks upp i luften.

Att bemöta invånare likvärdigt är en självklarhet men kan också vara en utmaning, ofta på grund av omedvetenhet om samhällsstrukturer och människors olika villkor. Genom att öka sina kunskaper kan man säkerställa att allas rätt till ett likvärdigt bemötande tillgodoses.

Kommunikationsmaterial: Att prata med barn om kriget i Ukraina

Materialet är framtaget av länsstyrelsernas nationella barnrättsuppdrag i samverkan med länsstyrelsernas nationella uppdrag i föräldraskapsstöd samt granskat av Barnombudsmannen. Materialet får användas av till exempel statliga myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer för att kommunicera till barn samt föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. UPPDATERING 22-05-13: Infoblad och foldrar är uppdaterade med ny qr-kod samt […]

Kunskapsstöd för rättighetsbaserat integrationsarbete

Tecknad illustration av en flicka i orange slöja.

Hur kan vi tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet i genomförandet av länsstyrelsernas integrationsuppdrag? Detta var en av de uppgifter som en arbetsgrupp inom LIN Nord (Länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord) tog sig an att arbeta med 2018. Arbetsgruppens deltagare kom från uppdragen inom integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och syftet var att stärka och underlätta integreringen av de tvärsektoriella perspektiven i integrationsarbetet.