Konventioner om mänskliga rättigheter

Illustration för att symbolisera FN

Konventioner om mänskliga rättigheter (MR-konventioner) är upprättade av FN och andra internationella organisationer, till exempel Europarådet. De baseras på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling 1948.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna var ett svar på de övergrepp och den misär som människor utsatts för under andra världskriget. Genom förklaringen enades generalförsamlingen om att människovärdet är universellt och omfattar alla individer, oavsett medborgarskap, ålder, kön eller ställning i övrigt. De ansåg att människovärdet måste skyddas genom mänskliga rättigheter som var och en ska kunna åberopa vid förtryck, övergrepp, missförhållanden eller marginalisering. FN:s generalförsamling enades också om ett världsomfattande samarbete för mänskliga rättigheter mellan och inom medlemsstaterna i FN. Detta lade grunden för MR-konventionerna och det system som idag arbetar för att granska och följa upp implementeringen.

Vilka FN-konventioner har Sverige tillträtt?

Sverige har tillträtt och är folkrättsligt bundet av sju av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Bokstäverna inom parentes efter konventionens namn är den officiella förkortningen av konventionens namn på engelska.

  • Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR)
  • Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)
  • Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) 
  • Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW)
  • Konventionen mot tortyr, eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT)
  • Konventionen om barnets rättigheter (CRC eller barnkonventionen) 
  • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Här hittar du de sju konventionerna översatta till svenska.

Här hittar du FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i lättläst version.

Europeiska konventioner om mänskliga rättigheter

  • Europakonven­tionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa­konventionen/EKMR).
  • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, eller rättighetsstadgan, som antogs 2000. Genom Lissabonfördraget har den blivit bindande för Sverige och övriga EU-länder.

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna