Aktiva åtgärder

Illustration av människor i utemiljö.

Vad är aktiva åtgärder?

Begreppet ”aktiva åtgärder” kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. 

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du kan lära dig mer om hur arbetsgivare bör arbeta med aktiva åtgärder på arbetsplatsen i en guide som är skapad av Diskrimineringsombudsmannen.

Rasism i arbetslivet

Länsstyrelserna hade fram till och med 2022 ett särskilt uppdrag kring rasism och begränsande normer kring hudfärg på arbetsmarknaden. Uppdraget samordnades av Länsstyrelsen Stockholm. Inom uppdraget tog Länsstyrelsen Stockholm fram en utbildning om rasism i arbetslivet.

Digital grundutbildning om rasism i arbetslivet

Publikationer