Rättighetsuppdrag på länsstyrelserna

Illustration av människor med olika yrken, till exempel läkare, lärare, snickare, skogsarbetare.

Länsstyrelserna har flera uppdrag med anknytning till olika rättigheter, både i länsstyrelseinstruktionen (2017:868) och i regleringsbrev. Uppdragen samverkar i stor utsträckning med varandra.

För att läsa mer om hur länsstyrelsen i ditt län arbetar med dessa uppdrag, besök länsstyrelsernas webbplats och välj ditt län.

Barnets rättigheter

Länsstyrelserna ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter utifrån barnkonventionen, och arbetar även med att utveckla och stärka tillämpningen av barns rättigheter i den egna verksamheten. Uppdraget ingår i strukturen för länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.

Läs hela uppdragsbeskrivningen på regeringen.se

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Nationellt mål för barnrättspolitiken

Funktionsrätt

Länsstyrelserna arbetar med att stödja kommuner och regioner i det funktionshinderpolitiska arbetet för att uppnå det nationella funktionshinderpolitiska målet och öka kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken

Jämställdhet

Länsstyrelserna har till uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheten jämställd. Utgångspunkten är regeringens nationella jämställdhetsmål inklusive sex delmål.

Nationellt mål för jämställdhet

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen, och arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen)

Mänskliga rättigheter

År 2014 gav regeringen ett uppdrag till länsstyrelserna att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter, ett uppdrag som förlängdes 2017. I korthet innebär uppdraget att:

  • Förankra det rättighetsbaserade arbetssättet på länsstyrelserna
  • Utveckla arbetet med rättighetsinnehavarnas delaktighet och inflytande i länsstyrelsernas verksamhet
  • Sammanställa lägesbilder av hur de mänskliga rättigheterna uppfylls på regional nivå
  • Sprida kunskap bland aktörer i länen (till exempel kommuner och regioner) om Sveriges internationella åtaganden för mänskliga rättigheter och hur de efterlevs.

Läs hela uppdragsbeskrivningen på regeringen.se

Nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT)

Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken. De ska tillsammans samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter.

En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter

Europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Metodstöd om mål och riktlinjer för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter