Granskning av svensk konventionsefterlevnad

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Vad innebär konventionsefterlevnad?

Genom att ansluta sig till flera internationella konventioner för mänskliga rättigheter har Sverige åtagit sig att respektera och försvara de mänskliga rättigheterna som beskrivs i konventionerna. Det är staten som är ytterst ansvarig för att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses för alla som befinner sig inom landets gränser, men alla offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå måste arbeta strukturerat och systematiskt för att uppfylla de åtaganden som Sverige har enligt MR-konventionerna.

Internationell granskning

Sveriges konventionsefterlevnad granskas regelbundet av FN och av Europarådet. Var femte år genomför FN:s råd för mänskliga rättigheter en allmän granskning av situationen för mänskliga rättigheter i Sverige vilket kallas för UPR, Universal Periodic Review. De olika FN-kommittéerna, till exempel barnrättskommittén, gör också regelbundna granskningar av rättigheterna som faller under respektive konvention. Europarådet i sin tur granskar situationen utifrån de europeiska konventionerna.

På regeringens webbplats kan du läsa de senaste rapporterna som Sverige lämnat in för granskning.

Regeringens strategi för mänskliga rättigheter

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter antogs 2016 och utgår från det riksdagsbundna målet för MR-politiken, vilket är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Läs regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.