Rättighetsbaserade metoder

Den här sidan är till för dig som jobbar med mänskliga rättigheter i offentlig sektor. Här kan du hitta både generella och specifika metodmaterial att använda som stöd för ditt arbete, samt andra tips och idéer på hur du arbetar rättighetsbaserat och ökar människors inflytande och delaktighet i frågor som berör dem själva. 

Illustration av människor i utemiljö.

Aktiva åtgärder

Vad är aktiva åtgärder? Begreppet ”aktiva åtgärder” kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Alla

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Förhandsprövning

Förhandsprövning används till exempel vid beslut som rör barns bästa. I enlighet med barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 också är svensk lag, ska barnets

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Indikatorer

För att mäta och följa upp arbetet med mänskliga rättigheter används indikatorer som ger en bild av hur situationen för de mänskliga rättigheterna ser ut

Illustration som symboliserar olika ansvarsområden inom offentlig sektor, till exempel infrastruktur, bostäder och försörjning.

Lägesbilder

När beslut ska fattas eller åtgärder vidtas behöver man underlag. Genom att ta fram en aktuell lägesbild får man en bättre uppfattning om hur situationen

Illustration av barn som leker.

Målsättningsarbete

Ett av målen för regeringens strategi för det nationella MR-arbetet är att offentlig verksamhet ska arbeta samordnat och systematiskt med mänskliga rättigheter. Det är regeringen

Illustration av en grupp människor som pratar med varandra.

Samråd

Vad innebär det att människor får vara delaktiga? Vad innebär inflytande? Det kan vara olika för olika människor, men i grunden innebär det att alla

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Statistik

Att samla in statistik och data inom områden som berör mänskliga rättigheter är viktigt för att kunna få en nyanserad bild av människors levnadsvillkor. Utan