Förhandsprövning

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Förhandsprövning används till exempel vid beslut som rör barns bästa. I enlighet med barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 också är svensk lag, ska barnets bästa beaktas i alla ärenden som rör ett enskilt barn eller grupper av barn.

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Barnkonventionen, artikel 3.1

En prövning av barnets bästa innefattar flera steg där man bland annat undersöker vilka rättigheter som berörs i ärendet samt vad barnet eller barnen själv har för åsikter innan man fattar beslut. I de fall då ett beslut fattas där barnets bästa inte kan tillgodoses fullt ut så måste man istället genomföra kompensatoriska åtgärder.

Länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter har tagit fram ett kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa i länsstyrelsens verksamheter. Stödet kan med fördel användas inom andra offentliga verksamheter. Du hittar stödet via länken nedan.

Förhandsprövning görs också i ärenden som gäller andra rättigheter, utifrån de tre principer som beskrivs i det rättighetsbaserade arbetssättet.