Allmänna kommentarer

En uppräckt hand

Allmänna kommentarer från FN:s granskningskommittéer

Till varje FN-konvention hör en FN-kommitté som består av experter från hela världen. Kommittéerna bevakar att konventionsstaterna, det vill säga länderna som skrivit under konventionerna, lever upp till sina åtaganden.

Varje stat ska regelbundet rapportera till FN-kommittéerna hur de arbetar med mänskliga rättigheter och vilka insatser som görs, och kommittéerna kommer i sin tur med ett utlåtande som innehåller rekommendationer på hur staten bör arbeta vidare.

FN-kommittéerna ger också ut allmänna kommentarer som är till för att utveckla och förtydliga det som står i konventionerna. Länsstyrelsernas MR-uppdrag har arbetat med att översätta de allmänna kommentarerna från CCPR-, CESCR- och CERD-kommittéerna till svenska och de hittills översatta kommentarerna listas här nedanför. Översättningarna är inte kvalitetsgranskade ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommenterarna på svenska.

Här hittar du offentliga versioner av de allmänna kommentarerna från varje FN-kommitté på engelska och de andra officiella FN-språken.

Du kan hitta allmänna kommentarer på svenska för konventionen om personer med funktionsnedsättning (CRPD) hos Myndigheten för delaktighet (MFD). Länk till allmänna kommentarer hos MFD.

Du kan hitta allmänna kommentarer på svenska för konventionen om barnets rättigheter (CRC) hos Barnombudsmannen. Länk till allmänna kommentarer hos Barnombudsmannen.

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR)

Allmän kommentar (5) om avvikelser

Allmän kommentar (6) om rätt till livet

Allmän kommentar (9) om human behandling av frihetsberövade

Allmän kommentar (11) om förbud mot krigspropaganda

Allmän kommentar (12) om rätt till självbestämmande

Allmän kommentar (13) om förvaltning av rättsfrågor

Allmän kommentar (14) om rätt till livet

Allmän kommentar (15) om utlänningars status under konventionen

Allmän kommentar (16) om rätten till privatliv

Allmän kommentar (17) om barnets rättigheter

Allmän kommentar (18) om icke-diskriminering

Allmän kommentar (19) om familjen

Allmän kommentar (20) om förbudet mot tortyr

Allmän kommentar (21) om human behandling av frihetsberövade

Allmän kommentar (22) om rätten till religionsfrihet

Allmän kommentar (23) om minoriteters rättigheter

Allmän kommentar (24) om reservationer

Allmän kommentar (25) om delaktighet i samhället

Allmän kommentar (26) om fortsatta förpliktelser enligt konventionen

Allmän kommentar (27) om rörelsefrihet

Allmän kommentar (28) om lika rättigheter för män och kvinnor

Allmän kommentar (30) om rapporteringsskyldigheter

Allmän kommentar (31) om de rättsliga konsekvenserna av åtagandena

Allmän kommentar (32) om jämlikhet inför domstolar

Allmän kommentar (34) om yttrandefrihet

Allmän kommentar (35) om frihet och personlig säkerhet

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)

Allmän kommentar (1) om konventionsstaternas rapportering

Allmän kommentar (2) om internationella åtgärder för tekniskt bistånd

Allmän kommentar (3) om konventionsstaternas skyldigheter

Allmän kommentar (4) om rätten till lämplig bostad

Allmän kommentar (5) om personer med funktionsnedsättning

Allmän kommentar (6) om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för äldre personer

Allmän kommentar (7) om rätten till lämplig bostad och tvångsavhysningar

Allmän kommentar (8) om sambandet mellan ekonomiska sanktioner och respekten för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Allmän kommentar (9) om skyldigheten att införliva fördraget i nationell rättsordning

Allmän kommentar (10) om oberoende nationella institutioners roll för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Allmän kommentar (11) om handlingsplaner för grundskola

Allmän kommentar (15) om rätten till vatten

Allmän kommentar (17) om upphovspersoners rätt till sina vetenskapliga, litterära och konstnärliga framställningar

Allmän kommentar (18) om rätten till arbete

Allmän kommentar (19) om rätt till social säkerhet

Allmän kommentar (20) om icke-diskriminering för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Allmän kommentar (21) om rätten att delta i kulturlivet

Allmän kommentar (22) om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa

Allmän kommentar (23) om rättvisa och godtagbara arbetsvillkor

Allmän kommentar (24) om konventionsstaternas ansvar inom ramen för näringslivet

Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) 

Allmän kommentar (1) om staters förpliktelser

Allmän kommentar (2) om staters förpliktelser

Allmän kommentar (3) om konventionsstaternas rapportering

Allmän kommentar (4) om staters förpliktelser

Allmän kommentar (5) om rapporteringsansvar

Allmän kommentar (6) om försenade rapporter

Allmän kommentar (7) om rättsliga åtgärder

Allmän kommentar (8) om självidentifiering

Allmän kommentar (9) om experters oberoende

Allmän kommentar (10) om utvecklingssamarbete

Allmän kommentar (11) om icke-medborgare

Allmän kommentar (12) om successionsstater

Allmän kommentar (13) om utbildning av personal inom ordningsmakten

Allmän kommentar (14) om icke-diskriminering

Allmän kommentar (15) om lagföring under konventionen

Allmän kommentar (16) om synpunkter på andra staters skyldigheter

Allmän kommentar (17) om nationella oberoende institutioners roll för konventionen

Allmän kommentar (18) om en internationell tribunal för brott mot mänskligheten

Allmän kommentar (19) om segregering och apartheid

Allmän kommentar (20) om skydd mot rasdiskriminering i åtnjutande av andra rättigheter

Allmän kommentar (21) om självbestämmande

Allmän kommentar (22) om flyktingar och fördrivna personer

Allmän kommentar (23) om rättigheter för ursprungsfolk

Allmän kommentar (24) om definitionsfrågor enligt artikel 1 i konventionen

Allmän kommentar (25) om könsrelaterade dimensioner av rasdiskriminering

Allmän kommentar (26) om rätten till upprättelse

Allmän kommentar (27) om diskriminering av romer

Allmän kommentar (28) om uppföljning av Durbankonferensen

Allmän kommentar (29) om härkomst

Allmän kommentar (30) om diskriminering av icke-medborgare

Allmän kommentar (31) om skyddet mot rasdiskriminering i rättsapparaten

Allmän kommentar (32) om aktiva åtgärder

Allmän kommentar (33) om uppföljning till Durbankonferensen

Allmän kommentar (34) om diskriminering av personer med afrikansk härkomst

Allmän kommentar (35) om att motverka hatspråk

Allmän kommentar (35) korrigering av kommentar om att motverka hatspråk