Lägesbilder

Illustration som symboliserar olika ansvarsområden inom offentlig sektor, till exempel infrastruktur, bostäder och försörjning.

När beslut ska fattas eller åtgärder vidtas behöver man underlag. Genom att ta fram en aktuell lägesbild får man en bättre uppfattning om hur situationen ser ut och vad som faktiskt behöver göras. Lägesbilder i sin enklaste form kan bestå av offentlig statistik som utgår från de indikatorer man anser är viktiga för det aktuella ärendet.

För att ytterligare utveckla lägesbilden kan man också genomföra någon typ av samråd med de människor som berörs. När det som ska genomföras är framtagandet av en handlingsplan, policy eller strategi för fortsatt arbete är det särskilt viktigt att den eller de grupper som berörs får komma till tals.

Du kan bland annat hitta offentlig statistik hos statistikmyndigheten SCB.