Statistik

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Att samla in statistik och data inom områden som berör mänskliga rättigheter är viktigt för att kunna få en nyanserad bild av människors levnadsvillkor. Utan korrekta data går det inte att veta vilka resurser som behövs var. Risken är då att man arbetar med fel frågor eller arbetar med frågorna på fel sätt. För att vi ska kunna vara säkra på att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda måste vi veta hur verkligheten ser ut.

Genom att regelbundet ta fram aktuella lägesbilder som till exempel visar hur, eller om, en kommuns invånare får sina rättigheter tillgodosedda på olika områden får lokala förtroendevalda och tjänstepersoner underlag för att fatta välgrundade beslut.

För att få fram användbar statistik kan man vända sig till statistikmyndigheten SCB. Man kan också ta fram egen data genom till exempel enkätundersökningar i de grupper man vill undersöka.

Det som är viktigt att tänka på vid datainsamling är att man inte får bidra till att människor behandlas sämre på grund av statistiken. Ett exempel är om statistiken visar att det bor ett stort antal låginkomsttagare i ett visst bostadsområde. Det får inte leda till att det området och människorna som bor där får en sämre behandling på grund av att den eller de som fattar beslut har fördomar om låginkomsttagare.

Den här filmen förklarar kort varför statistik är viktigt och tar även upp några exempel från olika viktiga rättighetsområden. De siffror som nämns i filmen kommer från rapporten På tal om statistik och mänskliga rättigheter som länsstyrelsernas MR-uppdrag tog fram 2019.