Målsättningsarbete

Illustration av barn som leker.

Ett av målen för regeringens strategi för det nationella MR-arbetet är att offentlig verksamhet ska arbeta samordnat och systematiskt med mänskliga rättigheter. Det är regeringen som är ytterst ansvarig för att Sverige fullgör sina internationella åtaganden för att respektera de mänskliga rättigheterna, men all offentlig verksamhet bidrar till att uppfylla förpliktelserna. Myndigheter och domstolar är skyldiga att så långt som det är möjligt tolka svenska rättsregler fördragskonformt, det vill säga på ett sätt som stämmer överens med de åtaganden som Sverige förbundit sig till när vi anslöt oss till konventionerna.

För att lära dig mer om hur fördragskonform tolkning går till kan du använda dig av den vägledning som togs fram i samband med att barnkonventionen blev svensk lag.

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Systematiskt arbete i offentlig verksamhet

Att arbeta systematiskt med integrering av mänskliga rättigheter i verksamheten samt med rättighetsbaserat arbetssätt gentemot invånarna är en viktig del för att uppfylla dessa förpliktelser. Det kräver att den eller de som tar fram handlingsplaner, policys eller strategier för verksamheten har kunskap om mänskliga rättigheter och en förståelse för hur rättigheterna kan tillämpas i den egna verksamheten. Det krävs också att den som bemöter invånarna (verksamhetens besökare, brukare, elever och så vidare) har kunskap om vilka rättigheter dessa har och en förståelse för vilka skyldigheter verksamheten har för att tillgodose rättigheterna. Tydliga riktlinjer och kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för medarbetare på alla nivåer i verksamheten.

Vad behöver du som arbetar i offentlig verksamhet känna till?

Utgångspunkten är att varje människa är en rättighetsinnehavare, och att det är staten som är ansvarsbärare, det vill säga skyldig att tillgodose invånarnas mänskliga rättigheter. Verksamheter inom offentlig sektor på alla nivåer (statligt, regionalt och lokalt) är i det här läget statens förlängda arm och har därför ansvaret för att den enskilda individens rättigheter uppfylls.

Du bör därför kunna avgöra om du deltar i ett beslut, åtgärd eller annat ärende där mänskliga rättigheter berörs, vilka rättigheter det är som berörs och även ha en tydlig bild av vilket handlingsutrymme du har för att kunna tillgodose rättigheterna. Det kan du läsa mer om på sidan för det rättighetsbaserade arbetssättet.