Allmänna kommentarer

En uppräckt hand

Allmänna kommentarer från FN:s granskningskommittéer Till varje FN-konvention hör en FN-kommitté som består av experter från hela världen. Kommittéerna bevakar att konventionsstaterna, det vill säga länderna som skrivit under konventionerna, lever upp till sina åtaganden. Varje stat ska regelbundet rapportera till FN-kommittéerna hur de arbetar med mänskliga rättigheter och vilka insatser som görs, och kommittéerna […]

Granskning av svensk konventionsefterlevnad

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Vad innebär konventionsefterlevnad? Genom att ansluta sig till flera internationella konventioner för mänskliga rättigheter har Sverige åtagit sig att respektera och försvara de mänskliga rättigheterna som beskrivs i konventionerna. Det är staten som är ytterst ansvarig för att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses för alla som befinner sig inom landets gränser, men alla […]

Konventioner om mänskliga rättigheter

Illustration för att symbolisera FN

Konventioner om mänskliga rättigheter (MR-konventioner) är upprättade av FN och andra internationella organisationer, till exempel Europarådet. De baseras på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling 1948. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna var ett svar på de övergrepp och den misär som människor utsatts för under andra världskriget. […]