Målsättningsarbete

Illustration av barn som leker.

Ett av målen för regeringens strategi för det nationella MR-arbetet är att offentlig verksamhet ska arbeta samordnat och systematiskt med mänskliga rättigheter. Det är regeringen som är ytterst ansvarig för att Sverige fullgör sina internationella åtaganden för att respektera de mänskliga rättigheterna, men all offentlig verksamhet bidrar till att uppfylla förpliktelserna. Myndigheter och domstolar är […]

Lägesbilder

Illustration som symboliserar olika ansvarsområden inom offentlig sektor, till exempel infrastruktur, bostäder och försörjning.

När beslut ska fattas eller åtgärder vidtas behöver man underlag. Genom att ta fram en aktuell lägesbild får man en bättre uppfattning om hur situationen ser ut och vad som faktiskt behöver göras. Lägesbilder i sin enklaste form kan bestå av offentlig statistik som utgår från de indikatorer man anser är viktiga för det aktuella […]

Aktiva åtgärder

Illustration av människor i utemiljö.

Vad är aktiva åtgärder? Begreppet ”aktiva åtgärder” kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.  Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och […]

Indikatorer

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

För att mäta och följa upp arbetet med mänskliga rättigheter används indikatorer som ger en bild av hur situationen för de mänskliga rättigheterna ser ut i Sverige och världen. Statistikmyndigheten SCB har på uppdrag av regeringen tagit fram nationella MR-indikatorer och dessa ingår i arbetet med Agenda 2030. Läs mer om SCB:s arbete med Agenda […]

Förhandsprövning

Illustration av tre personer i ett presidium, till exempel kommunfullmäktige.

Förhandsprövning används till exempel vid beslut som rör barns bästa. I enlighet med barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 också är svensk lag, ska barnets bästa beaktas i alla ärenden som rör ett enskilt barn eller grupper av barn. ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, […]

Samråd

Illustration av en grupp människor som pratar med varandra.

Vad innebär det att människor får vara delaktiga? Vad innebär inflytande? Det kan vara olika för olika människor, men i grunden innebär det att alla har rätt att få uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem själva, och även rätten att bli lyssnade på. Därför är det är viktigt för både tjänstepersoner och förtroendevalda […]

Det rättighetsbaserade arbetssättet

En siluett av en människa som symboliserar rättighetsinnehavaren.

Vad är ett rättighetsbaserat arbetssätt? Det är ett förhållningssätt som ställer människan och de mänskliga rättigheterna i främsta rummet.

Statistik

En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Att samla in statistik och data inom områden som berör mänskliga rättigheter är viktigt för att kunna få en nyanserad bild av människors levnadsvillkor. Utan korrekta data går det inte att veta vilka resurser som behövs var. Risken är då att man arbetar med fel frågor eller arbetar med frågorna på fel sätt. För att vi […]