Vita privilegier och diskriminering – Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden

Framsidan av rapporten Vita privilegier

Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar regeringsuppdraget att, inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår bland annat att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg.

Tidigare forskning visar att strukturell diskriminering kopplat till hudfärg förekommer på arbetsmarknaden i Sverige. Denna rapport visar på hur rasism i arbetslivet sker och vilka olika mekanismer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå som skapar och vidmakthåller ojämlikhet kopplat till hudfärg. Rapporten är framtagen av institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Slutsatser och rekommendationer som presenteras i denna rapport är forskarnas egna.