Ny statistik visar skillnader i hur mänskliga rättigheter tillgodoses i Sverige

Levnadsförhållandena i Sverige visar på skillnader i hur väl de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Ny statistik från länsstyrelserna pekar bland annat på att det är skillnader mellan länen, kommuner samt individer. Kön, ålder och födelseregion är ofta del av förklaringen.​
En illustration med statistik-symboler, till exempel en graf.

Under 2023 har länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter och barnets rättigheter tagit fram statistik inom ett antal rättighetsområden: Rätten till tillfredställande levnadsstandard, rätten till arbete och rätten till utbildning. Statistiken presenteras både på nationell, regional samt lokal nivå och är indelad efter kön, ålder och födelseregion. För att komplettera statistiken och fånga ytterligare information inom områdena har dialog förts med civilsamhället.

– Mänskliga rättigheter gäller alla. Men statistiken visar på skillnader både mellan län och kommuner samt mellan individer. Skillnaderna syns tydligt när vi delar in statistiken på kön, ålder och födelseregion, säger Hennie Järnberg, nationell samordnare för uppdraget i mänskliga rättigheter.

Från den nationella lägesbilden kan vi bland annat se:

  • Att den ekonomiska utsattheten generellt ökat något under tidsperioden 2009–2021. Men den har minskat för individer födda utanför Sverige. Även sysselsättningen har ökat för personer födda utanför Sverige. Däremot finns det stora skillnader i disponibel inkomst kopplat till var du är född.
  • Andelen barn som lever i familjer med låg inkomst har ökat under tidsperioden 2011–2021. Skillnaderna är extra stora mellan barn som lever med ensamstående vårdnadshavare och barn som lever med sammanboende vårdnadshavare.
  • Betydligt fler utrikes födda bor trångbott jämfört med inrikes födda.
  • Kvinnor lever i större utsträckning i ekonomisk utsatthet och har även en lägre disponibel inkomst än män. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är i princip oförändrad under den aktuella tidsperioden.

Ta del av den nationella rapporten här: På tal om statistik och mänskliga rättigheter (2023)

För att få veta mer om läget i ditt län, kontakta respektive länsstyrelse.