Nytt kunskapsstöd för prövning av barnets bästa

Hösten 2021 lanserade länsstyrelsernas nationella uppdrag i barnets rättigheter ett kunskap- och metodstöd för prövning av barnets bästa. Stödet är utvecklat utifrån länsstyrelsernas verksamhet, men kan med fördel användas även inom kommunal och regional verksamhet.
En illustration av personer som leker eller idrottar tillsammans.

I juni 2019 fick länsstyrelserna ett gemensamt uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting (regioner). I uppdraget ingår bland annat att ”utveckla och sprida befintliga metoder och rutiner för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i praktiken på alla länsstyrelser”. Uppdraget, som samordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län, ska slutredovisas den 31 mars 2023.

Kunskaps- och metodstödet för prövning av barnets bästa som nu lanserats är en del av arbetet med att utveckla, samt sprida befintliga, metoder och rutiner som nämns i föregående stycke. En arbetsgrupp bestående av den nationella samordnaren för barnrättsuppdraget, Saga Hillerström på Länsstyrelsen i Dalarnas län, samt representanter från länsstyrelserna i Skåne, Västerbotten, Värmland, Jönköping, Östergötland och Västernorrland har tagit fram stödet i samverkan med bland annat Barnombudsmannen.

Du hittar hela kunskaps- och metodstödet via denna länk.

Kontakta också gärna barnrättsansvarig på länsstyrelsen i ditt län för vägledning i att använda stödet.